III kooliastme loovtöö korraldamise põhimõtted Pärnu Ülejõe Põhikoolis

Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes (8. klassis) teinud loovtöö. Loovtöödeks loetakse individuaalselt või kollektiivselt õpilaste poolt läbiviidud uurimistööd, projekti, loomingulist või muud taolist tööd, mis lähtub riikliku õppekava läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.

Loovtööde juhendajad on kooli klassi- ja aineõpetajad. Ainete lõimumise puhul ka teised temaatikaga seotud koolitöötajad, huvijuht või spetsialistid koolis või väljastpoolt kooli.

Pärnu Ülejõe Põhikooli loovtööks võib olla:

 • omalooming (kirjanduslik teos, film, muusikapala, käsitöö, taies jne);
 • ühisteos (näidend, luulekava, film, stsenaarium, raadiosaade, kuuldemäng, liikumiskava jmt); 
 • näituse või ürituse korraldamine (fotod, plakatid, kujutav kunst, spordivõistlus, viktoriin jne);
 • temaatiline festival või konverents (nt erinevate maade kultuuri ja omapära tutvustamine, rahvakalendri tähtpäevad);
 • konkursi korraldamine (foto, plakatid jne);
 • disain (maalingud seintel, moeetendus, koolivorm, koduleht);
 • interaktiivne mäng (mängu koostamine ja teostamine);
 • erinevad ainepäevad (ettevalmistus, teostus, esitlus);
 • uurimistöö;
 • maastikumäng;
 • õppematerjali koostamine;
 • õpilasfirma/minifirma.

Valitud loovtöö vormist sõltub, milliseid erinevaid etappe on vaja õpilasel töö teostamisel arvestada. Näiteks:

 • uurimistöö eeldab materjali kogumist, analüüsimist, süstematiseerimist ning üldistamist ja järelduste tegemist;
 • projekt (nt ürituste korraldamine) eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasiside küsimist üritusest osavõtjatelt ning teostatu analüüsi;
 • kunstitöö (ka muu omalooming) eeldab idee loomist, teose valmimist ning selle esitlemist ja eneseanalüüsi.

Loe täpsemalt Loovtöö korraldamise põhimõtted Pärnu Ülejõe Põhikoolis (PDF-fail)

Lisad:

Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilase loovtöö projekti blankett (DOC-fail)

Juhendaja hinnang õpilasele ja tööprotsessile (DOC-fail)

Loovtöö esitlemine ja kaitsmine (PDF-fail)

Kaaskirja koostamine ja vormistamine (PDF-fail)