Taotlus lõpudokumendist duplikaadi saamiseks

Lõputunnistuse või hinnetelehe omanik saab taotleda algdokumendi kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui:
1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
3) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
4) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab lõputunnistuse või hinnetelehe väljaandnud kooli direktorile vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse, taotleja isikuandmed ning lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi taotlemisel kooli lõpetamise aasta.

Kui lõputunnistuse või hinnetelehe väljaandnud kool on ümber korraldatud, esitab duplikaadi taotleja taotluse kooli asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele, kes saadab taotluse ümberkorraldatud kooli õigusjärglasele duplikaadi väljastamiseks.

Kui kooli tegevus on lõpetatud, esitab duplikaadi taotleja taotluse kooli asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele, kes saadab avalduse samas vallas või linnas asuvale sama haridustaseme omandamist võimaldavale koolile, kes väljastab duplikaadi. Kooli direktor taotleb kohalikult omavalitsuselt või arhiivilt, kuhu kooli dokumendid on üle antud, teatise selle kohta, et õpilane on kooli lõpetanud. Teatise alusel väljastab kooli direktor taotlejale duplikaadi.

Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument kui see on olemas, kuid rikutud. Algdokument edastatakse Innovesse hävitamiseks pärast duplikaadi väljastamist või sügisel koos lõpudokumentide aruande ja muude rikutud lõpudokumentidega.

Duplikaadi väljaandmine

Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi väljaandmise taotluse saamise päevast arvates. Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse kirjalikult.

Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks, kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga).

Otsusealgdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Duplikaadi väljaandmise kulud katab duplikaadi väljaandja määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja, v.a juhul, kui algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt.

Duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi väljaandmine registreeritakse kooli «Õpilasraamatus».

Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Kui koolis või kohalikus omavalitsuses või arhiivis ei ole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi, millele on märgitud:
1) kooli lõpetanu nimi;
2) kooli lõpetanu isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
3) õppekava nimetus, mille järgi isik õppis;
4) kooli nimi, mille isik lõpetas;
5) kooli lõpetamise kuupäev, kuu ja aasta;
6) tõendi väljaandja allkiri;
7) tõendi väljaandmise kuupäev, kuu ja aasta.

Tõend kinnitatakse kooli pitseriga.

Info lehelt http://www.innove.ee/et/yldharidus/lopudokumendid