Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava aastateks 2016–2018 

Kinnitatud Pärnu LV 
2016. aasta 11. aprilli korraldusega nr 210

1. Arengukava koostamise põhimõtted

Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava on dokument, mis kajastab eelmise perioodi arengukava täitmist ja määrab järgnevaks kolmeks aastaks (2016–2018) kooli arengu eesmärgid ning põhisuunad ja tegevuskava nende elluviimiseks.

Arengukava koostamisel on lähtutud „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (PGS), Pärnu linna arengukava aastani 2025, Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013- 2025 ja Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi arengukavast 2011–2014. Arengukava koostamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd, küsitlused õpilastele, vanematele ja õpetajatele). Arengukava koostamisel osalesid kooli arengukava koostamise töörühmad, juhtkond, õpetajad, õpilasesinduse ning hoolekogu esindajad. Sõnastati uus visioon ja missioon.

2. Visioon ja missioon

 

Visioon: Pärnu Ülejõe Põhikool on kool, kus üheskoos õppides väärtustatakse teadmisi, arengut, loovust ja traditsioone.

Missioon: Pärnu Ülejõe Põhikooli missioon on olla õppija arengut toetava õpikeskkonnaga kool, kus õppija hindab kõrgelt elu püsiväärtusi ning on oma tervisest ja keskkonnast hooliv vastutustundlik kodanik.

 

Loe edasi PDF failist