PÄRNU ÜLEJÕE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA

Pärnu Ülejõe Põhikooli (edaspidi „Kooli“) õppekava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lg 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 põhikooli riikliku õppekava § 24, Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määruse nr 89 laste liikluskasvatuse kord § 7 alusel, ning see on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument.

Kooli õppekava terviktekst sisaldab lisaks kooli õppekava üldosale ka ainekavasid. Ainekavad on koondatud ainevaldkonniti ja esitatud klassiti.

Kooli väärtused ja eripära

Visioon: Pärnu Ülejõe Põhikool on kool, kus üheskoos õppides väärtustatakse teadmisi, arengut, loovust ja traditsioone.

Pärnu Ülejõe Põhikooli missioon on olla õppija arengut toetava õpikeskkonnaga kool, kus õppija hindab kõrgelt elu püsiväärtusi ning on oma tervisest ja keskkonnast hooliv vastutustundlik kodanik.

Kõik koolis tegutsevad isikud lähtuvad oma tegevuses põhikooli riiklikus õppekavas § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

Nimetatud visioonist, missioonist, väärtustest ja eesmärkidest lähtutakse kõigis kooli tegevuse valdkondades: metoodika valikul, õppeülesannete süsteemi väljatöötamisel, huvi- ja harrastustegevuse kavandamisel jm.

Õpilasel, kes on läbinud kooli õppekava, on kujunenud põhilised väärtushoiakud ning õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Kool loob aluse enesemääratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse. Kooli õpilased on jõudnud selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning omavad valmisolekut õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Kooli lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis.

Loe edasi PDF-failist (16 lk)