ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                          28. august 2020 nr 7

 

Algus kell 12.45, lõpp kell 13.25

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal: 66 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus: 10 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste üleviimine järgmisse klassi – Sille Arust

 2. Koolist väljaarvamine – Sille Arust

 3. HEV-õpilased ja kasvatustöö kokkuvõte 2019/2020. õppeaastal – Eevi Palu

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                     18. juuni 2020 nr 6

 

Algus kell 12.00, lõpp kell 12.30

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal: 60 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus: 9 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, klassikursuse kordama jätmine, puuduliku aastahindega üleviimine järgmisesse klassi – Sille Arust

 2. Põhikooli lõpetamine puuduliku aastahindega – Sille Arust

 3. Põhikooli lõpetamine kiituskirjaga ja ainekiituskirjaga tunnustamine – Sille Arust

 4. Koolist väljaarvamine – Sille Arust

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                            3. juuni 2020 nr 5

 

Algus kell 13.10, lõpp kell 14.30

Juhatas Margus Veri

Protokollis Diana Kiilu

Kohal: 67 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudus: 3 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte III trimestri õppetööst – Sille Arust

 2. Järgmisesse klassi üleviimine, täiendavad kiitused, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine – Sille Arust

 3. Käitumise aastahinded ja noomitused – Sille Arust

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                       20. märts 2020 nr 4

 

Koosolek viidi läbi infotehnoloogia vahendeid kasutades.               

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppenõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole õppenõukogu liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4)Hääletustulemused protokollib õppenõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

Algus: 17. märts 2020 õpetajate listi üles pandud II trimestri aruanded.

Lõpp: Tutvumise ja muudatuste tegemise lõpptähtaeg 23. märts 2020.

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte II trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust

 2. Puudulikud hinded II trimestril – Sille Arust

 

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                 4. detsember 2019 nr 3

 

Algus kell 14.10, lõpp kell 15.10

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Osalesid: 59 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

Puudusid: 11 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust

 2. Puudulikud hinded I trimestril – Sille Arust

 3. Informatsioon – Margus Veri

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                            10. oktoober 2019 nr 2

Koosolek viidi läbi infotehnoloogia vahendeid kasutades.

(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppenõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole õppenõukogu liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4)Hääletustulemused protokollib õppenõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

Algus: 4. oktoobril 2019 õpetajate listi üles pandud Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2019-2022 ja Pärnu Ülejõe Põhikooli põhimääruse projekt.

Lõpp: Tutvumise ja muudatuste tegemise lõpptähtaeg 10. oktoober 2019.

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Võttis osa: 52 õppenõukogu liiget

Puudus: 16 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Pärnu Ülejõe Põhikooli arengukava 2019-2022
 2. Pärnu Ülejõe Põhikooli põhimäärus
 3. Pärnu Ülejõe Põhikooli hoolekogusse õpetaja esindaja valimine

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL                                           3. oktoober 2019 nr 1

Koosolek viidi läbi infotehnoloogia vahendeid kasutades.

(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppenõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole õppenõukogu liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(4)Hääletustulemused protokollib õppenõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

Algus: 27. septembril 2019 õpetajate listi üles pandud õpilase X IÕK koduõppevormi projekt.

Lõpp: Tutvumise lõpptähtaeg 3. oktoober 2019.

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Võttis osa: 64 õpetajat-ringijuhti. Lisa 1 (2 lehel)

PÄEVAKORD:

Õpilase X IÕK koduõppevorm lapsevanema vastutusel.