ASJAAJAMISKORD

Kinnitatud direktori 12. oktoobri 2015. aasta käskkirjaga nr 1.1-2/8

Failid:

Asjaajamiskord (PDF, 28 lk)

Asjaajamiskorra üldosa (PDF)

Lisa 1 Teabenõude menetlemise kord (PDF)

Lisa 2 Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord (PDF)