Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika eksam ning üks eksam omal valikul. Valikeksami saab sooritada vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena. 

2021/2022. õppeaastal kannab kool põhikooli lõpueksamite kohta hinnetelehele põhikooli lõpueksamite ained ja õpilase tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest. 

Põhikooli lõpueksamid on sel õppeaastal kohustuslikud, kuid eksamitulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel kolmandas kooliastmes sooritada loovtöö.

Allikas: õigusakt "Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2021/2022. õppeaastal" https://www.riigiteataja.ee/akt/112042022007