Metoodiline juhend iseloomustuse koostamiseks.

 (Sobib abimaterjalina ka IAJK täitmisel)

 1. Üldandmed õpilase kohta.

Nimi:

Sünniaeg:

Kool ja klass:

Õppekava: RÕK

Lapse kodune keel:

Lapsevanema kontaktandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress

Lühiandmed pere kohta: vanemad, õed-vennad

 

 1. Lühidalt õpilugu õppeaastati.

Millal alustas õpinguid meie koolis?

Mis ajani õppis tavaklassis?

Millal alustas õppimist tõhustatud toel eriklassis või eritoel kuni 4-6 lapsega eriklassis või individuaalselt üksinda eriklassis või tavaklassis tõhustatud toel (õpib osa aineid individuaalselt) või tõhustatud toe eriklassis eritoel (õpib probleemaineid individuaalselt)? (vali sobiv variant)

Millal sai Innove Rajaleidja otsuse õppeks tõhustatud või eritoel? (vali sobiv variant)

 1. Õpilase individuaalsuse märkamine ja esmane toetamine.

 

 • 1 Klassijuhataja, -klassiõpetaja tähelepanekud

3.1.1. Õpilase huvid: lapse huvid, vaba aja tegevused, huviringid, lemmikõppeained.

3.1.2. Suhtlemine ja käitumine koolis.

Suhtlemine ja käitumine eakaaslaste ja täiskasvanutega.

Kas õpilasele meeldib suhelda kaaslastega ja millised on suhted nendega?

Kas esineb impulsiivset käitumist, ärrituvust, murelikkust või apaatsust?

Kas õpilane oskab eriolukordades suhelda adekvaatselt?

Kas õpilane oskab vajadusel abistada kaaslasi või küsida täiskasvanult abi+

Kas oskab väljendada tänu, eksimuse puhul vabandada?

3.1.3. Tunnetus- ja õpitegevus. Õpioskused.

 

3.1.3.1. Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise iseärasused

Tähelepanu.

Kas õpilane reageerib koheselt, kui õpetaja annab tööjuhise?

Kas tähelepanu püsib tööl, kuni töö on valmis?

Kas kõrvalised stiimulid häirivad last?

Kas ta suudab korraga teha kahte tegevust (nt kuulab ja kirjutab/joonistab?

Kas suudab kergesti ühelt tegevuselt teisele ümber lülituda?

Taju.

Kas õpilane suudab eristada olulist ebaolulisest, märgata olulisi detaile?

Kas mõistab sümboleid, skeeme?

Mälu.

Kas õpilane suudab meelde jätta ühe-/ kahe-/ mitmeosalisi instruktsioone?

Kas laps suudab kasutada lihtsamaid mäluvõtteid (kordamine, seostamine, märkmete tegemine)?

Mõtlemine.

Kas laps saab aru abstraktsetest mõistetest?

Kas laps oskab kriitiliselt mõelda ja probleemi lahendamiseks sobivat viisi valida?

Kas laps oskab oma õpitegevust organiseerida ja planeerida?

Kas laps oskab teadmisi ( sh õpitut) siduda igapäevase eluga?

3.1.3.4. Õpihuvi ja motivatsioon.

Kas näitab üles õpihuvi?

Kas õpilane on autonoomselt 8sisemiselt) või kontrollitult (väliselt) motiveeritud?

Mis teda innustab tegutsema, et õpitust aru saada:

 • kas soovib kiitust,
 • õpib selleks, et teadmisi omandada,
 • õppimine on talle huvitav,
 • soovib saavutada teatud positiivset mainet õpetaja ja/või kaaslaste ees,
 • väldib häbi, pahandamist (nt kodus) jne.

3.1.3.5. Töövõime.

Kui pikalt on suuteline kaasa töötama?

Millal tekib tüdimus või väsimus?

Kas vajab puhkepause?

3.1.3.6. Ülesannete täitmine.

Kas püüab ülesandest esmalt aru saada?

Kas hakkab kohe ülesannet täitma?

Kas katkestab kiiresti oma tegevuse?

Kas täidab ainult tuttavaid ülesandeid?

Kuidas täidab valdavalt ülesandeid- kas koostegevuses õpetajaga või kirjaliku juhise järgi iseseisvalt; pärast ettenäitamist matkimise teel; näidise (algoritmi) alusel; suulise juhise või kirjaliku juhise järgi?

Kas suudab õpitut meelde jätta, seda vajadusel meenutada ja kasutada.

Kas suudab teha temale võimetekohaste valikute andmisel otsuseid?

Kas täidab koduseid ülesandeid iseseisvalt, vanema abiga või jäävad need sageli tegemata?

3.1.3.7. Suhtumine õppetöös ilmnevatesse raskustesse.

Kas õpilane tunnetab raskusi õppetöös?

Kas ta püüab neid iseseisvalt ületada või pöördub abi saamiseks õpetaja poole?

Kas ta  oskab kasutada osutatud abi ja abivahendeid?

Kas loobub ülesande täitmisest raskuste ilmnemisel või täidab ülesanded stereotüüpselt?

3.1.3.8. Kuidas põhjendab õpilane enda õpikäitumist ja õpitulemusi?

3.2. Klassi- ja aineõpetajate tähelepanekud  ja soovitused õppeaineti.

3.2.1. Õpilase ainete alased tugevused.

Õppeaine- sellealased tugevad küljed ja oskused

3.2.2. Probleemsete õppeainete õpetajate tähelepanekud ja soovitused õppeaineti.

Õppeaine-

 • õpilase teadmiste vastavus sätestatud õpitulemustele,
 • arendamist vajavad valdkonnad,
 • probleemist lähtuvad meetmed õpetuse individualiseerimiseks õppetundides

(soovitused õpikeskkonnale ja õppetöös osalemiseks, sh õppevara kohandamine, abistavad materjalid, õpetaja suunav tegevus)

 • kodu ja kooli koostöö (soovitused koduseks toetuseks)
 1. Õpilase oma arvamus õppimist ja toimetulekut toetavatest meetmetest.
 2. Kodu ja kooli koostöö, kodupoolne tugi lapsele. Lapsevanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust põhihariduse omandamisel.

 

 1. Tugispetsialistide poolt pakutavate tugiteenuste vajadus ja rakendamine õppeaastati (andmed individuaalse arengu jälgimise kaardilt- IAJK-lt).

 

 • Logopeed (logopeediline õpiabi õpiabirühmas või individuaalselt)
 • Eripedagoog (eripedagoogiline õpiabi õpiabirühmas või individuaalselt)
 • Psühholoog
 • Sotsiaalnõustaja
 • Vajadusel kooli medõe tähelepanekud
 1. Klassiõpetaja / klassijuhataja pedagoogiline soovitus ( oma töökogemusele toetudes ja arvestades aineõpetajate tähelepanekuid, koostööd koduga, kooli tugispetsialistidega).

________________________ /allkiri/

Ees- ja perenimi

Klassijuhataja /Klassiõpetaja

Tel. :

e-post:

___________________ /kuupäev/