Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 3.1-4/...

                                                                                                                                                                                                                    ___________________ /kuupäev/

                                                                                                                                                                                                                     

INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA

 

Õpilane:

Kontaktisik(ud):

1. Individuaalse õppekava rakendamise alused:

 • üleriigilise nõustamiskomisjoni otsus ……………… nr …………
 • „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 18;

haridus- ja teadusministri 22.07.2014 määrus nr 67 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamine ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“ § 18;

 • Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 17 lg 4 ja 10;
 • kooli õppekava: üldosa 24.11.2017, ainekavad 09.08.2016;
 • kooli kodukord: 01.10.2015, täiendatud 23.11.2017;
 • Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise kord: 30.10.2015;
 • kooli tugikomisjoni soovitus(ed);
 • spetsialisti(de) soovitus(ed);
 • lapsevanema avaldus.

2. Individuaalse õppekava rakendamise aeg

Koostatud õppekava kehtib …………………………. õppeaastal.

3. Individuaalse õppekava rakendumise tingimused, erisused õppeainetes, õppetöö korralduses, õpilase toetamine

3.1 Õpilane õpib vastavalt …………………………… otsusele/soovitustele ………………….. riikliku õppekava alusel …… tunnise nädalakoormusega. Õppeainete jaoks on avatud eKoolis eraldi päevikud tähistusega ……………..

3.2 Õppetunnid toimuvad õpilasele koostatud individuaalse tunniplaani alusel (IÕK lisa).

3.3 Õpilasele rakendatakse

3.3.3 individuaalset õpet järgmistes õppeainetes (tundide arv nädalas):

                                                                                                                 - kokku ….. tundi nädalas;

3.3.4 rühmaõpet järgmistes õppeainetes (tundide arv nädalas):

                                                                                                                -kokku ……. tundi nädalas

3.3.5 Klassiõpet järgmistes ainetes (tundide arv nädalas):

                                                              

                                                                                                              -kokku …… tundi nädalas.

3.4 Kool toetab õpilast tema haridusliku erivajaduse spetsiifikast tulenevalt jõukohase õppe-korraldusega, eripedagoogilise õppemetoodika rakendamisega ja vajadusel tugispetsialistide abiga:

 • õpiabirühm eripedagoogilise õpiabi osutamiseks,
 • õpiabirühm logopeedilise õpiabi osutamiseks,
 • abiõpetaja toetus õppetundides,
 • tugiisik vastavalt rehabilitatsiooni plaanile ja kooli kodukorrale,
 • psühholoogiline nõustamine,
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine,
 • kooli tugikomisjoni nõustamine,
 • tasemerühm aineõpetuses,
 • ainekonsultatsioonid koosõpiabi ja järele vastamise võimalusega,
 • aine ja huviringid,
 • mitteformaalne õpe (õppekäigud, -reisid, osalemine linna huvikoolide ringide töös),
 • käitumise tugikava.

4.   Eeldatavad tulemused ja hindamine

4.1 Individuaalse õppekava rakendamine võimaldab õpilasel õppida võimetekohaselt, saavutada õpingutes eduelamust ja lõpetada …….. klassi positiivsete õpitulemustega.

4.2 Õpitulemuste hindamisel on aluseks Pärnu Ülejõe Põhikooli hindamisjuhend. Hindamisel lähtume põhimõttest, et motiveeritud ja sihikindla õppimise korral on õpilasel võimalik saada hindeid „rahuldavast“ kuni „väga heani“.

4.3 Õppeprotsessis ja õpitulemuste hindamisel rakendatakse vajadusel järgnevaid erisusi:

 • täiendavate abivahendite sh sõnaraamatute, valemite, tabelite kasutamine,
 • lisaaja võimaldamine kirjalike tööde sooritamisel,
 • puhkepauside võimaldamine töö sooritamisel,
 • tööjuhendite ümberstruktureerimine, visualiseerimine (nt matemaatika tekstülesanded) ja keeruliste mõistete ning õpilasele tundmatute sõnade täpsem lahti seletamine.

Järgmistes õppeainetes ……………………………………………………………………………….

hinnatakse õpilast numbriliselt viiepalli süsteemis; töö- ja tehnoloogiaõpetuses, kunstis ja muusikas, inimeseõpetuses ja kehalises kasvatuses hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi mitteeristavalt ehk hindega arvestatud/mittearvestatud.

4.4 Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt iga trimestri lõpus. Kui mõnes õppeaines ei ole mingil põhjusel õppekava omandatud, siis arvestades lapse hariduslikke erivajadusi kokkuvõtvat negatiivset trimestrihinnet ei panda, vaid see tähistatakse vastavalt eKooli tähistusele „x“-ga. Kui õppematerjal on omandatud, asendatakse see positiivse hindega. Aastahinne pannakse välja trimestrihinnete alusel.

5.   Osapooled ja nende kohustused

 

     Klassijuhataja:

 • peab sidet aineõpetajate, lapsevanemate ja tugiisikuga ja toetab last igapäevases õppetöös;
 • annab vanemale tagasisidet lapse käekäigu kohta koolis 1-2 korda õppeaastas arenguvestlusel;
 • kutsub kokku ümarlaua üks kord trimestri jooksul, kus osalevad kõik lapsega tegelevad isikud.

Aineõpetajad:

 • koostavad oma aines töökava, mis on õpilasele ja lapsevanematele kättesaadav eKooli vahendusel;
 • õpilase teadmiste ja oskuste hindamisel lähtuvad õpetajad Pärnu Ülejõe Põhikooli hindamisjuhendist, rakendades vajadusel IÕK 4. punktis (vt alapunkt 1) välja toodud erisusi.

Õpilane ja lapsevanemad:

 • õpilane täidab koolikohustust ja osaleb õppes talle koostatud individuaalse tunniplaani alusel

(lisa 1);

 • lapsevanemad osalevad individuaalse õppekava koostamise, selle rakendamise ning õpitulemuste hindamise protsessis kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 • tugiisiku olemasolu korral võib ta lapse koolist koju saata lapsevanema või lapse soovil, kui on eelnevalt sellest otsusest teavitanud klassijuhatajat sõnumi teel (klassijuhataja nimi ja telefon));
 • lapsevanem teavitab õpilase õppest puudumisest klassijuhatajat kooli kehtestatud tingimustel ja korras.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija: Eevi Palu, tel. 447 182:

 • koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldust;
 • koordineerib individuaalse õppekava koostamise, selle rakendumise ja tõhususe hindamise protsessi koostöös aineõpetajate ja tugispetsialistidega ning lapsevanemaid kaasates;
 • korraldab individuaalse õppekava tõhususe hindamist kaks korda õppeaastas;
 • nõustab aineõpetajaid ja lapsevanemaid.
 • koostab hariduslike erivajadustega õpilasele IÕK ja tunniplaani IÕK lisana.
 • Teavitab seaduses ettenähtud juhtumite korral viivitamatult kohalikku omavalitsust ja/või politseid: (vt Lastekaitseseadus 6. ptk (Abivajav laps) ja 7. ptk (Hädaohus olev laps).

________________________

                     kuupäev

________________________                               __________________________

Eevi Palu                                                               Ees- ja perenimi:            

Kasvatustöö metoodik                                            Lapsevanem

HEV koordinaator